آموزگار پایه ششم ابتدایی
معلمان سخت کوش ششم
قالب وبلاگ
1- درجمله « لغت نامه هااطلاعات زیادی به ما می دهند. » نهادکدام است ؟

اطلاعات زیادی              لغت نامه ها          به ما می دهند       اطلاعات زیادی به ما می دهند

2- زمان کدام جمله گذشته است ؟

زهرا می خواهد به مدرسه برود                                                      عباس  به مدرسه رفت       

مریم به مدرسه می رود                                            جوادوزهره به مدرسه خواهند رفت

3- درجمله زیرچندکلمه ربط وجوددارد ؟

« شجاع کسی است که ازخطربترسد ولی دست وپای خود راگم نکند وبا کمال متانت برای دفع خطرچاره جویی کند »                یک کلمه       دوکلمه        سه کلمه          چهارکلمه

4- کدام یک ازکلمه های زیر صفت نیست.

دنده     پاینده      شوینده     تابنده

5-  کدام فعل ماضی است ؟

بخواند     خواهم رفت      گفته ام        می روم

6- درجمله مقابل « مفعول » کدام است ؟         پزشک بیمار رامعالجه کرد        

پزشک      بیمار       معالجه          کرد

7- کدام یک از موارد زیر« موصوف وصفت » است ؟

آفتاب طلایی     دریای خزر       خانه ی  محمد            آینه ی روزگار

8-  دردستورزبا فارسی« را » نشانه چیست ؟

مضاف الیه        مفعول       قید       موصوف

9- اسم یاضمیری که به دنبال اسم دیگر مِی آید تامعنی آن کامل کند چه می نامند؟

صفت        موصوف         مضاف         مضاف الیه

10- قسمتی ازجمله که درباره آن خبری می دهیم چه نام دارد؟

نهاد             قید         مفعول          گزاره

11- درجای خالی ضمیرمناسب کدام است ؟   مادیروز.......رادیدیم که به کتابخانه می رفت.

شما         او       آن ها        تو

12- درجمله « حافظ هفت قرن پیش درشیراز می زیست » نهادچندکلمه است ؟

یک کلمه      دوکلمه       سه کلمه       چهارکلمه

13- درمصراع « زکوشش به هرچیز خواهی رسید» فعل چندم شخص است ؟

سوم شخص مفرد       دوم شخص مفرد     سوم شخص جمع      دوم شخص جمع

14- درجمله مقابل کلمه «شگفت آور» ازنظردستوری چیست ؟      نبرددلاوران ایرانی شگفت آوربود

صفت           نهاد         قید     مضاف الیه

15- دربیت « جداشد یکی چشمه ازکوهسار       به ره گشت ناگه به سنگی دچار » قید کدام است ؟

چشمه       دچار       سنگ      ناگه

16- کدام یک ازترکیب های زیر «مضاف ومضاف الیه» است ؟

بهارایمان      قلب سرشار       مدادبزرگ       نگاه خسته

17- درابتدای جمله « چه ساعتی خواهید آمد ؟» ازچه ضمیری می توان استفاده کرد ؟

اول شخص جمع        اول شخص مفرد        دوم شخص جمع         سوم شخص مفرد

18- کدام یک از فعل های زیربه مفعول نیاز دارد ؟

خنداند     چرخید       گردید     نشست

19- کدام ترکیب بابقیه متفاوت است ؟

شعرحافظ        غزل های او       مرزهای ایران       شاعربلند آوازه

20- جمله « اوبه گردش می رود » به زمان مستقبل کدام است ؟

اوبه گردش رفته است       اودیروزبه گردش رفت

اوبه گردش می رفت        اوبه گردش خواهد رفت1- لغت نامه ها

2- عباس به مدرسه رفت

3- سه کلمه

4- دنده

5- گفته ام

6- بیمار

7- آفتاب طلایی

8- مفعول

9- مضاف الیه

10- نهاد

11- او

12- یک کلمه

13- سوم شخص مفرد

14- صفت

15- ناگه

16- بهار ایمان

17- (شما) دوم شخص جمع

18- خنداند

19- شاعر بلند آوازه (چون سه گزینه ی اول ترکیب اضافی (مضاف ومضاف الیه)هستند ولی گزینه چهارم صفت وموصوف است

20-او به گردش خواهد رفت


[ ] [ ] [ آموزگار 6 ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

وَ إن يكادُ الذِينَ كفرُوا ليزْلقونكَ
بأَبصارهمْ لما سمعـوا الـــذِّكرَ
وَيقولونَ إ نهُ لمجنونٌ وَما هوَ إلَّا
ذكرٌ للعالمينَ
×××××××××××××××××××
باز هم اول مهر آمده بود
و معلم آرام
اسم‌ها را مي‌خواند
اصغر پورحسين
پاسخ آمد: حاضر
قاسم هاشمیان
پاسخ آمد: حاضر
اکبر لیلازاد
پاسخش را کسی از جمع نداد
بار دیگر هم خواند
اکبر لیلازاد
پاسخش را کسی از جمع نداد
همه ساکت بودیم
جای او اینجا بود
اینک اما تنها
یک سبد لاله‌ی سرخ
در کنار ما بود
لحظه‌ای بعد معلم سبد گل را دید
شانه‌هایش لرزید
همه ساکت بودیم
ناگهان در دل خود زمزمه‌ای حس کردیم
غنچه‌ای در دل ما می‌جوشید
گل فریاد شکفت
همه پاسخ دادیم: حاضر
ما همه اکبر لیلا زادیم
زنده یاد «قیصر امین پور»
×××××××××××××××××××